Η GRUPO NOVOLUX αναζητώντας μία γραμμή σταθερής ανάπτυξης στο πλαίσιο της δέσμευσης με τη συνεχή βελτίωση, έχει εφαρμόσει ένα Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας με βάση το Πρότυπο UNE-EN ISO 9001:2008.

Η GRUPO NOVOLUX επικυρώνει τη δέσμευσή της όσον αφορά την ποιότητα χάρη στις βασικές αρχές της πολιτικής ποιότητας του Ομίλου, όπως αναφέρονται στη συνέχεια:

  • Η σωστή εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης της ποιότητας είναι ευθύνη όλων μας και χαίρει της υποστήριξης και της δέσμευσης της Γενικής Διεύθυνσης.
  • Η ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών εξελίσσεται μαζί με τις προσδοκίες μας για ανάπτυξη.
  • Η βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρουμε βασίζεται στη βελτίωση των ανθρώπινων και υλικών πόρων μας.
  • Η κατάκτηση της εμπιστοσύνης των πελατών μας εξαρτάται από τον βαθμό ικανοποίησής τους.

Η εν λόγω πολιτική ποιότητας βρίσκεται σε σταθερή εξέλιξη, και ως εκ τούτου θα αναθεωρείται προκειμένου να προσαρμόζεται συνεχώς στους ποιοτικούς στόχους του Οργανισμού.

Πολιτική Ποιότητας (PDF)
Πιστοποιητικό Aenor (PDF)
Πιστοποιητικό IQNet (PDF)